Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tvarožná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 5.června 2013 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

1. Článek 2 se nahrazuje zněním:

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí¹:
  1. fyzická osoba:
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky obývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“

¹ § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

2. Článek 4 se nahrazuje zněním:

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 této vyhlášky činí 550 Kč a je tvořena:
  1. z částky 60 Kč za kalendářní rok
  2. z částky 490 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.“

 

3. Příloha č. 1 se nahrazuje zněním:

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce obce Tvarožná č. 1/2012 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů obce Tvarožná za předcházející rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 607.585 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 607.585,– děleno 1 226 (1 212 – počet osob s pobytem na území obce + 14 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 496 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 490 Kč.


Čl. II
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ....................

 


..................................................
Pavel Šťastný – místostarosta

.................................................. 
Ing. Petr Buchta – starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 6. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:

Nařízení č. 1/2013 obce Tvarožná

Tržní řád

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 5. června 2013 usnesením č. 15 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v jeho platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, toto nařízení obce:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona1.

Článek 2
Vymezení pojmů

 1. Na území obce Tvarožná je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu prodejce či poskytovatele služby umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném a uvedeném v tomto nařízení a jeho příloze č. 1, nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou zakázány. Místy vymezenými a uvedenými v příloze č. 1 jsou prodejní místa na tržních místech.
 2. Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona2 na tržních místech, na kterých se prodává zboží nebo poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.
 3. Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem ulice apod.) umožňující prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona3 , na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení:
  • celoročně na jednom nebo více prodejních místech;
  • příležitostně na více prodejních místech při konání kulturních a sportovních akcí.
 4. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

__________________________________________
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění


Článek 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

 1. Prodejní místo bude přiděleno:
  1. osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji;
  2. osobám podnikajícím na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji;
  3. fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody;
  4. osobám provozujícím zemědělskou výrobu;
  5. případně jiným osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej.
 2. Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny v obci a mimo prodejní a tržní místa jsou zakázány.

Článek 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

 1. Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m².
 2. Vybavení tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
 3. Na tržních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.
 4. Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:
  1. při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy4,
  2. zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodej elektrospotřebičů a elektronického zboží),
  3. při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě a lžíci na boty,
  4. při prodeji oděvů a brýlí zajistit alespoň zrcadlo,
  5. zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.
 5. Jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem z nákupního prostoru viditelně označeno alespoň:
  1. obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby – prodejce,
  2. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
  3. údajem o sídle nebo místě podnikání provozovatele; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,
  4. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě.

__________________________
4) Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ,v platném znění

Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění řádného provozu tržních míst

 1. Při prodeji na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:
  1. zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se zvláštními předpisy,
  2. zajišťovat zejména v zimním období schůdnost prodejních míst, a to v souladu se zvláštními předpisy,
  3. udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze jednotlivá prodejní místa,
  4. parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,
  5. ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.
  6. s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy.
 2. Provozovatel tržních míst je povinen:
  1. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
  2. vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,
  3. vyvěsit tržní řád.
 3. Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají nedotčeny.

Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb

Není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno pro jednotlivá tržní místa jinak, platí, že doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 8,00 hod do 19,00 hod.

Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Na celém území obce Tvarožná je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka služeb.
 2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
 3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Článek 8
Sankce

Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů5.

_____________________________
5) Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Tvarožná, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.
 2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 3. Plnění tohoto nařízení se nevztahuje na prodej při akcích organizovaných obcí a místními organizacemi ( SDH, TJ Sokol, Skauti …....)
 4. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

........................................................................
Pavel Šťastný - místostarosta

........................................................................
Ing. Petr Buchta –starosta

 


Vyvěšeno: 12. 6. 2013

Sejmuto:
 

Příloha č. 1
k Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád

Tržní místa v k.ú. Tvarožná – mapa prodejních míst

Název parcela č. počet prodejních míst
1. Náves – před Obecním úřadem 701 1
2. Náves - proti Obecnímu úřadu 684 1
3. Náves – za mostem 688/1 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05

Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná

č. 2/2010

o regulaci provozu výherních hracích přístrojů v obci

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém 16. zasedání dne 29.3.2010 Usnesením č. 16 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů , a v souladu § 10 písm.d), § 35 a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1
Zákaz

V pohostinských zařízeních na území obce je provozování výherních hracích přístrojů  z a k á z á n o

čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jejího vyhlášení.

čl. 3
Ustanovení zrušovací

Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o stanovení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v obci Tvarožná, schválená na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2003.

 


.........................................................
Ing. Jiří Havel – místostarosta obce

.........................................................
František Kopecký – starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška 1/2009

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tvarožná č. 2 / 1992 a stanovují se koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 16.11.2009 usneslo vydat na základě § 6, § 11 a § 12 zákona č. 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, na základě zákona č. 362 / 2009 Sb. a na základě § 84 odst.2 písm. h zákona č. 128 / 2000 Sb.,o obcích, (obecné zřízení) v platném znění

tuto obecně platnou vyhlášku

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2 / 1992, která snižuje koeficient pro násobení základní sazby daně u nezastavěných stavebních pozemků umístěných ve skutečně zastavěném území obce.


Čl. 2

Dle § 6 odst. 4 – písm. b) se snižuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně dle odst. 2 písm. b) na 1,0


Čl. 3

Dle § 11 odst. 3 – písm. a) se snižuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně dle odst. 1 – písm. a) a f) na 1,0

 

 
Čl. 4

Dle § 11 odst. 3 – písm. b) se základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb podle odst. 1 písm. b) až d), případně zvýšená podle odstavce 2 a samostatných nebytových prostorů podle odst.1 – písm. d) bod 2 se v celé obci násobí koeficientem 1,5

 

 

 

 
Čl. 5

Dle § 12 se stanovuje na území celé obce jeden místní koeficient na hodnotu 2.

 
Čl.6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010.

 

 

 

 
Kopecký v.r.                                                                      Havel   v.r.
…………………………………..                                    ………………………………….
František Kopecký                                                            Ing. Jiří Havel
starosta                                                                              místostarosta      
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 13. 11. 2009

Sejmuto z úřední sesky dne : 30. 11. 2009