Obecně závazná vyhláška 1/2009

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tvarožná č. 2 / 1992 a stanovují se koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 16.11.2009 usneslo vydat na základě § 6, § 11 a § 12 zákona č. 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, na základě zákona č. 362 / 2009 Sb. a na základě § 84 odst.2 písm. h zákona č. 128 / 2000 Sb.,o obcích, (obecné zřízení) v platném znění

tuto obecně platnou vyhlášku

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2 / 1992, která snižuje koeficient pro násobení základní sazby daně u nezastavěných stavebních pozemků umístěných ve skutečně zastavěném území obce.


Čl. 2

Dle § 6 odst. 4 – písm. b) se snižuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně dle odst. 2 písm. b) na 1,0


Čl. 3

Dle § 11 odst. 3 – písm. a) se snižuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně dle odst. 1 – písm. a) a f) na 1,0

 

 
Čl. 4

Dle § 11 odst. 3 – písm. b) se základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb podle odst. 1 písm. b) až d), případně zvýšená podle odstavce 2 a samostatných nebytových prostorů podle odst.1 – písm. d) bod 2 se v celé obci násobí koeficientem 1,5

 

 

 

 
Čl. 5

Dle § 12 se stanovuje na území celé obce jeden místní koeficient na hodnotu 2.

 
Čl.6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010.

 

 

 

 
Kopecký v.r.                                                                      Havel   v.r.
…………………………………..                                    ………………………………….
František Kopecký                                                            Ing. Jiří Havel
starosta                                                                              místostarosta      
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 13. 11. 2009

Sejmuto z úřední sesky dne : 30. 11. 2009