Splaškové odkanalizování

 Svazek Šlapanicko

 

Projekt „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“ patří ke skupinovým projektům, jehož investorem je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (Svazek Šlapanicko). Členy Svazku Šlapanicko jsou obce Kovalovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, které jsou účastníky projektu "Čistá Říčka a Rakovec", a dále město Šlapanice a obce Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Podolí, Ponětovice, Prace, které jsou účastníky projektu „Ochrana vod povodí Dyje“ č. memoranda 2001/CZ/16/P/PE/009, dílčí projekt C, „Stavba č. 10 Šlapanicko – kanalizace. Projekt „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“ přímo technicky i koncepčně navazuje na tuto již zahájenou stavbu. Další obec Svazku Šlapanicko – Babice – má již vodovod i kanalizaci vybudovanou. Celkem má nyní Svazek Šlapanicko 15 členů.
Svazek Šlapanicko vznikl v září 1993, je svazkem obcí podle zákona o obcích. Svazek Šlapanicko původně sdružoval obce napojené na společný vodovodní rozvaděč. V roce 2001 přistoupil ke Svazku Šlapanicko další Svazek Říčky, který vznikl podle stejného principu zakladatelské smlouvy. Důvodem sloučení obou výše jmenovaných svazků byla zejména společná koncepce způsobu likvidace odpadních vod. Tato koncepce předpokládá vybudování soustav kanalizačních sběračů, které zajistí odvádění odpadních vod na ČOV Brno-Modřice. Schválený projekt je posledním stupněm konečné realizace původního záměru.
Z hlediska sektorových směrnic ES je strategickým cílem projektu zejména implementace Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a tím i splnění povinností České republiky. Dále byla aplikována Směrnice Rady 78/659/EHS o jakosti vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb. Navrhované opatření také vychází z Národní strategie České republiky pro Fond soudržnosti EU – oblast životního prostředí (2004–2006) – Priorita 1 – „Zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod )“. Projekt je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje a také s územními plány na projektu zúčastněných obcí.

Časový harmonogram

Záměr projektu
(schválen bez připomínek v rámci ČR)

  
08/2004

Žádost o podporu z Fondu soudržnosti
(odeslána k posouzení)

 
07/2005

Rozhodnutí Evropské komise
(dotace 79 % z uznatelných nákladů)

 
12/2005

Tendrová dokumentace
(příprava a schválení)

 
01/2006 – 05/2006

Výběrová řízení
(stavba, správce stavby, finanční partner)   

 
02/2006 – 05/2006

Realizace projektu

 10/2006 – 12/2009

Cíle projektu

Maximální výše způsobilých nákladů

 €

     20 078 728

Míra pomoci Fondu soudržnosti

 %

79 

Maximální výše pomoci

 €

 15 862 195

Počet nově napojených EO

 EO

 8 943

Snížení znečištění – CHSK

 t/rok

 247,2

Snížení znečištění – Ncelk

  t/rok

 23,8

Snížení znečištění – Pcelk

  t/rok

 5,14

Nové kanalizační stoky

 m

 56 488

Délka odboček pro přípojky

 m

 10 428

Počet veřejných odpoček pro napojení nemovitostí

 ks

 2 607

Schéma

Projekt „Čistá Říčka-Rakovec“

Splaškové odkanalizování v rámci tohoto projektu se týká obcí Velatice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice a Viničné Šumice.
Zhotovitelem je sdružení stavebních firem IMOS Brno a.s. a OHL ŽS Brno a.s.
Cena za dílo je 25 176 972 Euro.
Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 22. srpna 2007.
Správcem stavby je firma Mott Mac Donald Praha, pracoviště Brno, cena 1 087 154 Euro.
Projektovou dokumentaci vypracovala firma Pőyry Environment a.s. Brno.
Slavnostní zahájení stavby se uskuteční 12. října 2007 v prostorách motorestu Rohlenka.

Zahájení stavby 10/2007.
Ukončení stavby 12/2009.

František Kopecký

Realizační firmy a prodejny materiálu

DROMstav s.r.o.
Pšeník č. 5, 639 00 Brno
Telefon: 775 708 771
p. Buchač
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit potřebná povolení.

DUO
stavební firma
p. Rafael
tel.: 736 619 237, 737 173 581
Přípravné práce pro firmy.

ELKAT
Brno-Líšeň, Zaoralova č. 1a
Telefon: 544 212 747, p. Šedý 603 426 442, p. Kavický 603 425 794
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit potřebná povolení.

SVÍTIL PLUS s.r.o. a NĚMEN, spol .s.r.o.
Telefon: 543 216 888, 548 210 016, 602 711 183
svitil@svitilplus.cz
nemen@tiscali.cz
Ing. Vetešník
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení.

Španěl s.r.o.
Zámecká č. 815, 696 32 Ždánice
Telefon: ing. Hort 602 570 814, p. Španěl 737 843 277
radek.spanel@iol.cz
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení.

TRADAP s.r.o.
p. Sklenář
tel.: 547 213 500, 605 578 901, 603 450 307
tradap@tradap.cz  
www.tradap.cz
Odsátí, čištění, odvoz a likvidaci splaškových vod z jímky, septiku, žumpy.

VINTR Leoš
Hostěnice č.192
Telefon: 777 699 848, 777 812 480
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení.

Vodoinstalatérství Karel Král
Podhorní 13, Brno-Líšeň, 628 00
tel.: 776 144 699
e-mail: kral.kanalizace@seznam.cz
Zhotovení kananlizačních přípojek včetně vyřízení potřebných dokladů.

FINAL SYSTEMS BRNO
Purkyňova 99, Brno
Tel.: 731 610 020, Bedřich Dráždil, pracovník pověřený vedením zakázek.
Stavební firma provádí veškeré výkopové, kanalizační,instalatérské a topenářské práce.
Zařídíme všechna potřebná povolení a předávací doklady.
Po dohodě možná individuální cena práce!

 


 

AGO – TOP s.r.o.
Palackého 212/32, Šlapanice
Telefon: 544 245 709
Prodejna instalačního materiálu.

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Telefon: 724 331 083
vaclav.dolezal@wavin.cz
p. Doležal
Dodavatel kanalizačních šachet a potrubí.

Telefonní čísla

V případě nutnosti volejte pracovníky zhotovitele – Stavební firma IMOS Brno a. s. 
p. Kalus 602 568 213                        
    
Správce stavby – MOT MACDONALD Praha, spol. s. r. o. 
Ing. Krajča 775 591 050
Ing. Jureček 724 884 258
   
PROMONT Uherské Hradiště 
Ing. Budař 603 923 931
p. Dvořan 739 278 167
   
Zaměstnanec obce pro splaškové odkanalizování
p. Karel Valný 732 575 252

Zřizujeme kanalizační přípojku

V každém domě musí být důsledně odděleny dešťové vody od splaškových.
Do splaškové kanalizace se napojí všechny odpadní vody z WC, koupelen, kuchyní, kanálků ve sklepě apod. Nesmí sem být zaústěny vody ze střech, zpevněných ploch, chlévů a hnojišť.

 1. Zkontrolujte si projektovou dokumentaci, zdali vám vyhovuje umístění revizní šachty a její hloubka.
 2. Po položení hlavního řádu na ulici, začne firma budovat jednotlivé odbočky k domům.
 3. Při provádění této odbočky k vašemu domu je nejlépe spolupracovat s prováděcí firmou, upřesnit si polohu a hloubku vaší revizní šachty, upřesňovat místa vstupů vody, plynu a kabelů do domů a tím přispět k hladkému průběhu stavby.
 4. K samotnému připojení vaší kanalizace na šachtu bude moci dojít po pokynu prováděcí firmy(po zprovoznění některých úseků splaškových stok). Předpokládáme červenec 2008.
 5. V případě větší změny oproti projektu, napište „Změna“ a číslo vašeho domu na papír a vhoďte do schránky Obecního úřadu! 

Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

podle § 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce

1. PREAMBULE

Tato Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na veřejnou zakázku „Obec Tvarožná – Rekonstrukce místních komunikací větev Náves 1, 2, 3“ na stavební práce.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele: Obec Tvarožná
Sídlo: 664 05 Tvarožná 40
Právní forma: územně samosprávný celek
Zastoupená: František Kopecký – starosta
IČ: 002 82 731
DIČ: CZ002 82 731

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV: 45233100-0

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná cena veřejné zakázky činí 10.000.000 Kč bez DPH.

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací větev Náves 1, 2 a 3 spočívající v odstranění původních vozovek a ve výstavbě nových komunikací včetně odvodnění povrchu vozovek, prověření stavu stávající dešťové kanalizace včetně pročištění, navázání na vjezdy k přilehlým nemovitostem s jejich úpravou, vybudování podélných a příčných parkovacích stání pro osobní automobily, vybudování chodníků, osazení komunikací dopravním značením včetně provedení ohumusování přilehlého terénu a jeho osetí travním semenem.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty (stavebním objektem se rozumí ucelená samostatná část stavby definovaná projektovou dokumentací – pod pojmem stavební objekt se rozumí i případný provozní soubor).

Členění stavby
Stavba 1 – větev Náves 1
Stavba 2 – větev Náves 2
Stavba 3 – větev Náves 3

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

KVALIFIKACE DODAVATELE
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):

 • splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
 • splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
 • splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona
 • splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

4. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nevyžaduje.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel prokázání technických kvalifikačních předpokladů nevyžaduje.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Celková nabídková cena včetně DPH 80 %
Slatnost faktur ve dnech 20 %

6. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.3.2009 v 10.00 hod.

ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu: Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno.
Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Jiřina Rozmánková elektronická adresa rovikosro@seznam.cz, tel. 605 207 138.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno, kontaktní osoba Jiřina Rozmánková, tel: 605 207 138.
Zadávací dokumentaci je třeba si vyžádat telefonicky a následně písemně.

LHŮTY PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné.
Zájemcům, kteří si zadávací dokumentaci vyžádají po uplynutí stanovené lhůty nebude zadávací dokumentace vydána.

ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu nákladů na reprografické práce ve výši 1.000 Kč bez DPH. Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na určené adrese.

Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dne 4. 3. 2009

Jiřina Rozmánková
Roviko s.r.o.
firma pověřená výkonem zadavatelských činností

Navrhovaný harmonogram oprav komunikací a chodníků pro rok 2009

tabulka…

Financování splaškové kanalizace, oprav komunikací a dalších souvisejících akcí

Splašková kanalizace se buduje v rámci projektu č. 2005 CZ 16 CPE 002 „Šlapanicko – čistá Říčka a Rakovec“ v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov. Celkové náklady po posledních úpravách rozpočtu k 8. 6. 2009 jsou 26,198 mil. EUR a tzv. uznatelné náklady ve výši 20,078 mil. EUR. Uznatelné náklady stavby dotuje EU z Fondu soudržnosti 79 % – 15,862 mil. EUR – a SFŽP 5 % – 1,004 mil. EUR. Dotace tedy pokryjí 64,4 % celkových nákladů projektu. Doba výstavby 1/2008–6/2010.
V naší obci byly zahájeny práce na začátku loňského roku jako první. Dnes je řada občanů naší obce již na splaškovou kanalizaci připojena, další se připojují. Probíhá oprava místních komunikací. Úplně opravená je Náves 1 (Bajer–Rafaj), Náves 2 (Rafaj–Matys), Sivická, U školy a opravy dalších komunikací probíhají. Po dokončení splaškové kanalizace bude naše obec již kompletně vybavena sítěmi, které odpovídají vysokým standardům EU.
V řadě knih vydaných o naší obci a v článcích v tomto Zpravodaji jste se mohli dočíst, jak naši předkové budovali ostatní sítě – obecní komunikace, mosty, elektrifikaci, obecní vodovod, plynofikaci a jiné akce potřebné pro život v obci. Nebylo to vždy snadné a hlavně to ve většině případů znamenalo velké finanční zatížení obecního rozpočtu.
Vybudování splaškové kanalizace v naší obci, spolu s opravami komunikací, představuje zřejmě největší stavební akci v historii obce. Tomu také odpovídají finanční náklady, které bude muset obec uhradit a dlouhodobě splácet.

Náklady jsou dvojího druhu:

 1. Náklady na vybudování vlastní splaškové kanalizace včetně revizních šachet (výkopové práce, kladení potrubí sběrače F III a stok, přípojky od stok k revizním šachtám, zabudování šachet, protlaky, zkoušky, zapravení rýh ve vozovkách o šířce 1,4  m aj.) Tyto náklady uhradí z části dotace EU, zbytek obec.
 2. Náklady na opravy komunikací, obrubníky, parková stání, přejezdové prahy, chodníky, opravy dešťové kanalizace a další související investice. Tyto náklady hradí v plné výši obec.

1. Náklady na vybudování splaškové kanalizace.
Celkové náklady připadající na naši obec nelze zatím přesně určit.
Finanční otázky stavby řeší finanční poradce správce stavby fy. Mott Mac Donald Praha s.r.o., RNDr. Miroslav Vykydal.
Jeho poslední údaje z 8. 6. 2009:

 1. Náklady v obci dle smlouvy mimo sběrač F III 8,99 % 
  z 15,712 mil. EUR (všechny obce) 1,413 mil. EUR
  Upřesnění bude v 1/2010
 2. Ostatní náklady:
  • sběrač F III Kovalovice – Jiříkovice 5,444 mil. EUR
  • tendrová dokumentace fy. POYRY 1,185 mil. EUR
  • správce stavby Mott Mac Donald 0,914 mil. EUR
  • poradce projektu Ing. Bauer 0,154 mil. EUR
  • publicita 0,067 mil. EUR
  • ostatní výdaje Svazek VaK Šlapanicko 0,255 mil. EUR
   
  Celkem 8,019 mil. EUR
   
  Rozdělení těchto nákladů na jednotlivé obce bude řešit VH Svazku v roce 2010.

Předběžně je možné uvažovat celkové náklady obce (kurz 4. 9. 2009):
1,413 + 0,0899 × 8,019 = 2,134 mil. EUR × 25,615 Kč/EUR 54,662 mil. Kč
Dotace EU a SFŽP by mohla uhradit 64,4 % 35,202 mil. Kč
Na obec by tedy připadlo (jistina která bude dál úročena) 19,460 mil. Kč

Svazek vědom si vysoké finanční náročnosti této akce požadoval, aby obce ukládaly na spořící účet Svazku od roku 2001 předem rozepsané částky podle podílu obcí na celkových nákladech. V letech 2001 až 2009 uložila obec Tvarožná u Svazku 8.633.380 Kč

Do roku 2014 byly stanoveny splátky: 2010 1.177.029,–
2011 .......... 1.235.880,–
2012 .......... 1.297.674,–
2013 .......... 1.362.558,–
2014 .......... 1.430.686,–
V letech 2001 až 2014 uhradí obec Svazku 15.137.207 Kč

Svazek bude splácet investiční úvěr na tuto akci Komerční bance do 30. 6. 2025. Roční splátky od roku 2015 budou pro obec stanoveny po určení skutečných nákladů ad 1.1 a 1.2.
Je předpoklad, že náklady dle 1.1. mohou o něco klesnout oproti smlouvě o dílo (SOD) mezi dodavatelem stavby IMOS Brno a Svazkem o nerealizované dešťové přípojky a přípojky do proluk v obci Tvarožná – 0,063 mil. EUR. Podíl naší obce na celkových nákladech stavby 8,99 % je proti ostatním obcím poměrně nízký, je to dáno rovinatým terénem v naší obci.

2. Náklady na opravy komunikací a další související investice.
 

Pol.
[Kč]
Název investice Rozsah prací Cena s DPH
1. Brněnská (Konec) – dotč. str. odvodnění ACO DRAIN, 165 m × 797.258,–
2. Náves 1 obrubníky, vozovka, park. stání, přejezd. práh 4.536.353,–
3. Náves 2 dtto 4.424.819,–
4. Náves 3 (Severa–Krška) dtto + chodník 3.509.223,–
5. Zřízení staveniště Návsí   172.056,–
6. Sivická nedotčená strana nový chod. vjezdy 482 m 854.390,–
7. Za Humny dotčená strana dtto 760 m 1.159.928,–
8. Hlinky dotčená strana dtto 170 m 403.849,–
9. Hlinky nedotčená strana přelož. starých obr. a dlaž. 110 m 183.000,–
10. Hlinky odvodnění, deš. šachta, vjezd 74.000,–
11. U Kosmáku dotčená strana nové obrubníky – odhad ceny 100.000,–
Celoplošná oprava místních komunikací s odpočtem nákladů za rýhy IMOS 3. 6. 09
12. Gastl obrubníky 173.740,–
13. Gastl komunikace – asfalt 1.519.156,–
14. Krhon pod Havlovým komunikace – asfalt 353.475,–
15. Krhon navaz. na pol. 14 komunikace – zámková dlažba 275.000,–
16. Krhon směr nahoru komunikace – asfalt 193.419,–
17. Krhon odstav. plocha opravy výtluků, park. stání 72.590,–
18. Nová ulice chodník, komunikace – asfalt 922.567,–
19. U školy komunikace asfalt bez obrub. 699.411,–
20. Za Humny nedotč., Sivická dotč. obrubníky 626.396,–
21. Zřízení staveniště IMOS   86.870,–
Další akce:
22. Brněnská, nedotč. str. nová dešťová kanal., chodník x 1.837.995,–
23. Gastl chodník 235.181,–
24. Nové schody k ZŠ   37.863,–
25. Gastl vpustě, dešť. příp., poklopy 84.256,–
26. Průtah Masařík – kostel park. st., chodník, dešť. kanal. x 2.274.024,–
27. Ke hřišti obrub, asfalt, odhad ceny x 1.300.000,–
28. Přípojky obecních budov OÚ, ZŠ, MŠ, Sokolovna, Klub důch., Svazarm 226.100,–
Celkem pol. 1. až 28 27.132.919,–

Obec není plátcem DPH, proto musí platit plnou cenu včetně DPH.
Dotčená strana komunikace – strana, kde je uloženo potrubí, nedotčená druhá strana.
Uznatelné náklady za rýhy – část komunikace nad potrubím o šířce 1,4 m – neplatí obec.

Finanční zdroje obce v roce 2009 na úhradu nákladů na opravy dle bodu 2.

 1. OPF, Sporoinvest a IKS PENĚŽNÍ TRH PLUS 3.540.782,–
 2. Zůstatek účtu k 31. 12. 2008 4.527.000,–
 3. Plánované výdaje na opravy v rozpočtu pro 2009 1.298.000,–
 4. Smlouva o úvěru mezi Českomoravskou záruční a rozvoj. bankou a obcí Tvarožná, úrok 2,66 % od 31. 1. 2012 do roku 2019
  měsíční splátky 93.024,– 8.000.000,–
 5. Úvěr od Svazku, úrok 5 %, doba splácení 15 roků, roční splátka 332,– tis. korun počínaje rokem 2009 3.330.000,–
 6. Snížení nákladů IMOS, dohodnuté na jednání 3. 6. 09:
  • uznatelné náklady na rýhy – Náves 1, 2, 3 1.044.711,–
  • úspora z nerealizovaných přípojek a na proluky 1.698.320,–
  • úspora za obrusné vrstvy 587.740,–

Celkové finanční zdroje 24.026.553,–

RO projednala financování splaškové kanalizace, oprav komunikací a dalších souvisejících akcí na svém jednání 31. 8. 2009. RO doporučí ZO:

 1. Vedle již schválených akcí pol. 1 doplatek 66.997 Kč a pol. 2 až 8 realizovat v roce 2009, dále akce pol. 9 až 21, 22, 23, 24, 25 a 28 s celkovými náklady 20.990.639 Kč
 2. Neodprodávat podílové listy z OPF a ponechat je jako rezervu,odprodejem pokrýt pouze rozdíl 504.868 Kč
 3. V roce 2010 realizovat jako první pol. 22.
 4. Pol. 26 bude realizovat SÚS Brno v roce 2010 nebo 2011.
  SÚS hradí vozovku, náklady obce jsou uvedeny u pol. 26.

RO uložila předsedovi Finančního výboru zpracovat tento příspěvek pro informaci občanům, aby získali představu o finanční náročnosti vybudování splaškové kanalizace v obci. Pokud nedojde v dalším období k velkému propadu příjmu z daní, je obec schopna splácet dohodnuté splátky. Vedle úhrad mandatorních (nezbytných) výdajů obce a splátek na splaškovou kanalizaci může obec v příštím období vynaložit na jiné investiční akce max. 0,5–0,7 mil. Kč na rok. Na větší investiční akce je naprosto nezbytné získat dotace.

Ing. Jiří Kozák
Předseda finančního výboru

Svazek děkuje a vyzývá: „Připojujte se.“

V lednu 2008 vstoupila do obce Tvarožná směrem od dálnice stavba splaškové kanalizace „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“. Předpokládaný termín dokončení stavby kanalizační sítě byl stanoven na září 2008. Stavba se z různých důvodů protahovala, a tak Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) jako investor této stavby mohl o předčasné užívání stavby v obci Tvarožná požádat vodoprávní úřad až v únoru 2009, kdy trubní část stavby byla uložena v zemi, a veškeré zkoušky potřebné k uvedení stavby do provozu byly v naprostém pořádku. Výsledkem řízení vodoprávního úřadu bylo pravomocné rozhodnutí o předčasném užívání stavby v obci Tvarožná.

Od jarních měsíců také probíhají finální úpravy na površích komunikací, které se mnohdy zdají být nekonečné a zbytečně zdlouhavé. Velká část přestávek na stavbě komunikací je způsobená nutností technologických lhůt pro zatvrdnutí či zpevnění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací.

Zdálo by se tedy, že stavba je šťastně za námi. Ale není tomu tak. Dotace z Evropské unie i ze Státního fondu životního prostředí, které v celkovém součtu tvoří 84 % uznatelných nákladů stavby, jsou vázány nikoliv na stavbu splaškové kanalizace, ale na počet napojení se nemovitostí na tuto kanalizaci a tedy na jejich odkanalizování. Údaje o počtu nemovitostí v jednotlivých obcích byly součástí žádosti o dotace a stejně tak budou tyto počty (včetně novostaveb které byly vybudovány po roce 2005, kdy byla dotace Svazku přidělena) uvedeny v závěrečné smlouvě, která musí být Evropské unii předložena, a to nejpozději v červnu 2010. Součástí této zprávy a také podkladem pro vyplacení popř. pokrácení dotační částky pro jednotlivé části stavby bude předložení kopií smluv jednotlivých nemovitostí s VAS, a.s. o napojení se na nově budovanou splaškovou kanalizaci.

Svazek tedy důrazně upozorňuje a vyzývá občany, aby napojení svých nemovitostí provedli v nejbližším možném termínu, a to do konce roku 2009.

Současně by Svazek chtěl všem občanům poděkovat za trpělivost a pochopení při stavbě díla. Trápil vás hluk, prach, bláto, problémový přístup k nemovitostem. I díky vašemu převážně kladnému přístupu k těmto téměř každodenním komplikacím, nebylo problémů ze strany občanů mnoho, a neovlivňovaly tedy někdy již dost složitou situaci na stavbě.

Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Svazek Šlapanicko ve finále

dokument PDF