Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název: Obec Tvarožná
   
 2. Důvod a způsob založení
  Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:
  • Hlava I. Obecná ustanovení
  • Hlava II. Samostatná působnost obce
  • Hlava III. Přenesená působnost
  • Hlava IV. Orgány obce
  • Hlava V. Orgány zastupitelstva a rady obce 
    
 3. Organizační struktura 
   
 4. Kontaktní spojení 
   
 5. Případné platby můžete poukázat na účet: 
  Komerční banka, a.s. Brno-venkov
  číslo účtu: 6322641/0100 
   
 6. IČ: 002 82 731
    
 7. DIČ: Není plátce DPH 
   
 8. Rozpočet obce
   
 9. Žádosti o informace
  • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
  • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99"
  • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
  • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
  • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
  • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů
  • Můžete použít i elektronický formulář 
    
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Tvarožná (dále jen OÚ).
  • Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
  • Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
  • Odvolání musí obsahovat:
   • Jméno, příjmení, adresu žadatele
   • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
   • datum podání odvolání
   • vlastnoruční podpis žadatele 
     
 11. Opravné prostředky
  • Poskytnutí informací do15 dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
  • Prodloužení lhůty maximálně do 10 dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
  • Rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
  • Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
  • Výzva k upřesnění žádosti do 7 dnů § 14 odst. 3 a)
  • Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
  • Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
  • Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst. 4
  • Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3 
    
 12. Formuláře
  Obecní úřad Tvarožná nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře….
  Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz  
   
 13. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková
  Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
  Telefon: 533 304 213, 774 149 350
  E-mail: info@dsoslapanicko.cz
 14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací 
   
 15. Nejdůležitější předpisy
 16. Sazebník úhrad za poskytování informací
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  za rok 2021
   
 18. Seznam organizací