Územní plán obce

Územní plán obce Tvarožná, Územní studie Zástavba obce Tvarožná

Platná územně plánovací dokumentace - Územní plán obce Tvarožná a Územní studie Zástavba obce Tvarožná - je k dispozici na níže uvedeném internetovém odkazu pořizovatele - Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče:

https://www.slapanice.cz/platna-upd-tvarozna

Územní plán obce Tvarožná byl schválen zastupitelstvem obce Tvarožná dne 23. 9. 2019. Datum nabytí účinnosti dokumentace je 9.10.2019. Zhotovitelem je na základě zakázkového čísla 855 projekční kancelář AR projekt s.r.o.

Územní studie Zástavba obce Tvarožná byla zhotovena dne 18. 11. 2022. Datum nabytí účinnosti dokumentace je 28. 11. 2022. Zhotovitelem je projekční kancelář AR projekt s.r.o.

Občanům jsou dokumenty k nahlédnutí v úřední dny nebo na základě telefonické dohody na Obecním úřadě Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05 Tvarožná.

I. Územní plán - textová část

II. Územní plán - textová část odůvodnění

III. Územní plán - vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

1-1 - výkres základního členění

1-2 - hlavní výkres

1-3 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1-4 - výkres technické infrastruktury - energetika, spoje

1-5 - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

2-1 - koordinační výkres

2-2 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2-3 - výkres širších územních vztahů