Charakteristika obce

Obec Tvarožná leží v úrodné krajině na rozhraní jihomoravské nížiny a začínajících lesů Drahanské vysočiny. Na mapách ji najdete asi 10 kilometrů východně od Brna, na historických komunikacích spojujících dvě významná moravská města - Brno a Olomouc. Území obce i její okolí bylo osídleno již v nejstarších obdobích, o čemž svědčí archeologické nálezy ze starší doby kamenné, stejně jako z doby bronzové a z období stěhování národů. Obec je součástí památkové zóny bojiště bivy tří císařů. Dnes zde žije ve více jak 400 domech téměř 1300 obyvatel a jejich počet se díky nové výstavbě neustále zvyšuje. Je zde mateřská škola s moderním zázemím pro trávení volného času dětí. V budově se nachází také ordinace praktického lékaře. Základní škola nabízí kvalitní výuku v rodinném prostředí pro žáky 1. – 5. třídy. Obec Tvarožná je střediskem farnosti, do které patří i obce Velatice a Mokrá-Horákov. Novogotický farní kostel sv. Mikuláše vybudovaný v r. 1881 je kulturní památkou a jednou z výrazných architektonických dominant obce. Funguje zde bohatý společenský a kulturní život. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, jednota Orel, skauti, myslivci, chrámový sbor a několik hudebních uskupení. Svou činnost zde vykonávají desítky živnostníků, v provozu jsou dva obchody a dvě pohostinská zařízení. Pro pořádání společenských akcí a rodinných oslav je možno pronajmout sál Sokolovny. Za účelem sportovního vyžití se na území obce nachází travnaté fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem a sál tělocvičny v majetku TJ Sokol.  Najdete zde řadu kulturních památek, významných pamětihodností a krajinných prvků, z nichž nejvýznamnější je návrší Santon (nadmořská výška 296,1 m) s kaplí Panny Marie Sněžné a na něj navazující lokalita Hrubá skála. Obec Tvarožná leží v nadmořské výšce 225 m n. m. Průměrný roční úhrn srážek je 556 mm, průměrná roční teplota 8,5 °C. Půda je zde velmi hluboká, převážně černozemní ve spraších. Lokalita je situována do Dyjsko-svrateckého úvalu, její severní část pak náleží do Drahanské vrchoviny. Území je rovinaté, až mírně zvlněné, charakteristické rozvinutou zemědělskou výrobou. Rozloha katastru obce činí 882 ha. Převážnou část území tvoří zemědělský půdní fond využívaný jako orná půda. Z dalších způsobů využití území jsou významněji zastoupeny zahrady a jen v malé výměře vinice a ovocné sady. Zemědělskou výrobu zajišťuje společnost Bonagro a.s. Blažovice. Většina lesních porostů je soustředěna v severní části katastru obce jako součást komplexu lesů Drahanské vrchoviny. Lesní porosty o rozloze 149 ha jsou v majetku singularistů. Na cca 12 ha katastru obce leží část provozu firmy Českomoravský cement a.s., závod Cementárna Mokrá. V obci se vyskytuje množství zeleně, ojedinělá je náves se vzrostlými kaštany, lipami a topoly. Jako ochrana před povodněmi byl před obcí vybudován suchý poldr spolu s retenční nádrží. Pod obcí, na soutoku Tvaroženského potoka a Roketnice, se nachází mokřad poskytující zázemí velkému množství vodního ptactva. Obcí prochází cyklostezky s trasami bojiště bitvy tří císařů a brněnské vinařské oblasti.

MAPA