Potřebuji vyřídit

Evidence obyvatel

Obecní úřad Tvarožná – tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz.

INFORMACE K TRVALÉMU POBYTU OBČANA

• Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození

Po narození dítěte (občana ČR) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce (přiděluje se u dětí narozených po 31. 12. 2010).

• Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz. Správní poplatek činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice - http://www.slapanice.cz/odboru-spravnich-cinnosti/. Úřední hodiny jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

• Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.

• Ohlášení ukončení trvalého pobytu

Žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky činí 100 Kč.

 

 

 

 

Matrika

Kontakt: 

Obec Tvarožná
Tvarožná 40
664 05  Tvarožná

tel. +420 544 251 094

e-mail: matrika@tvarozna.cz

Úřední hodiny:  

pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00
středa 8:00–12:00, 13:00–17:00 

Důležité informace, změny od 1. 1. 2024

Matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu došlo k narození, úmrtí nebo k uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem pohřbu.

Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení otcovství k narozenému či ještě nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná již o nic výjimečného,
ba naopak, mnoho párů této možnosti využívá. Samozřejmě ve většině případů se jedná o určení rodičovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapotřebí
předložit potřebné doklady, tzn. občanské průkazy, rodné listy obou rodičů a těhotenský průkaz. V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí o rozvodu manželství“ s vyznačeným nabytím právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro své dítě buď pouze příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení i jména, která dítěti vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše zvolené příjmení (příp. také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví dítěti rodný list, který si poté rodiče osobně vyzvednou.

Od 1. 1. 2024 vešel v platnost zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
na základě kterého lze nově vstoupit do partnerství po předložení předepsaných dokladů na kterémkoliv matričním úřadě (dříve to bylo možné pouze u registrujícího
matričního úřadu).

Další změnou od 1. 1. 2024 je navýšení správních poplatků za úkony spojené s činností úřadu, níže uvádíme nové správní poplatky spojené s matriční činností:

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu poplatek 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořízena na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle: 300 Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře: 100 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka: 50 Kč
Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného: 200 Kč
Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 3.000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 5.000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 3.000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu: 3.000 Kč

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili požadavky pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč

Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této
problematice naleznete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit:
pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094, 608 234 199 nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

 

 

Legalizace a vidimace

Ověření podpisu a listiny – legalizace a vidimace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádíme na sekretariátě a matrice v úřední dny (pondělí a středa)
Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje,
že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci a e-legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.

Czech POINT

Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Ověřené výstupy se vydávají na počkání na sekretariátě Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101, úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00–12:00 hod, 13:00–17:00 hod).

Více informací a ceník najdete na http://www.czechpoint.cz

• Výpis z katastru nemovitostí

• Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, ústavní, společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

• Výpis z živnostenského rejstříku

• Výpis z rejstříků trestů

• Výpis z rejstříků trestů právnických osob

• Výpis z bodového hodnocení řidiče

• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

• Autorizované konverze dokumentů

• Veřejná identifikace

Povolování kácení dřevin

Od 1.listopadu 2014 platí vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. Další podmínkou kácení bez povolení je, že se ovocná dřevina nachází v zastavěném území evidovaným v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Ovocnou dřevinou se rozumí angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský, kdouloň, meruňka, morušovník, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň, višeň i ořešák vlašský, líska obecná a mandloň obecná. Na ostatní dřeviny se vztahuje povinnost získat pro kácení povolení, pokud dřevina v tzv. prsní výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 80 cm a více.

Odstranění dřeviny se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, což je období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, tj. od 1.listopadu do 31.března.

O povolení kácení neovocné dřeviny je zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní úřad. Žádost musí obsahovat:

  • Jméno a adresu žadatele (vlastník pozemků, případně nájemce pozemku)
  • Označení katastrálního území a parcely, na které se dřevina nachází
  • Doklad o vlastnictví pozemku, souhlas vlastníka
  • Specifikaci dřevin (druh a počet), při větším počtu dřevin i situační plánek
  • Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  • Zdůvodnění žádosti

Podání žádosti i vydání povolení není zpoplatněno.

V případech, kdy žádost není nutná, podáváte písemné oznámení o odstranění dřevin a to nejméně 15 dnů předem.

Městský úřad Šlapanice

Občanské průkazy, cestovní doklady apod.: http://www.slapanice.cz/odboru-spravnich-cinnosti/

Řidičské průkazy apod.: http://www.slapanice.cz/odboru-dopravy/

Obecní živnostenský úřad: http://www.slapanice.cz/obecnim-zivnostenskem-urade/

Obecný odkaz: http://www.slapanice.cz/

Stavební úřad Pozořice

Základní údaje: 

http://www.pozorice.cz/zakladni-udaje/ds-1032/p1=1258

 

Oznámení stavebního úřadu: 

http://www.pozorice.cz/vyhlasky-stavebniho-uradu/ds-1008/p1=1256

 

Formuláře stavebního úřadu: 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Archiv/Informace-k-novelizaci-zakonem-c-350-2012-Sb/Provadeci-vyhlasky/Informace-k-provadecim-vyhlaskam-ke-stavebnimu-zak

Poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2024:

Částka poplatku – 600 Kč/poplatník/rok

  •  slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku (5 - 15 let) včetně
  •  slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku
  •  osvobozeny od poplatku jsou děti do 5 let věku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. 2024.

Poplatek za komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Tvarožná č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s platností od 1. 1. 2024 (https://www.tvarozna.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-obce).

Poplatky za komunální odpad je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Obecního úřadu Tvarožná každé pondělí a středu (8:00-12:00, 13:00-17:00), nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilním symbolem je číslo popisné domu. V případech, kdy je poplatek hrazen bezhotovostně a není hrazen za všechny osoby s trvalým pobytem v domě (RD, byt), uvádějte prosím do poznámky, či zprávy příjemce konkrétní osoby, za které je poplatek uhrazen.

Poplatníky jsou též vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek za nemovitost činí 600,- Kč. V tomto případě se neposkytuje věková úleva od poplatku.

Poplatek ze psů činí 200 Kč za každého psa/rok. Poplatek je možné uhradit na pokladně OÚ Tvarožná hotově i platební kartou, nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6322641/0100. Variabilním symbolem je v tomto případě také číslo popisné domu, do poznámky či zprávy je možné též uvést číslo zámky psa. Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023, s platností od 1. 1. 2024.

UPŘEDNOSTŇUJTE PROSÍM BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY, NA OBECNÍM ÚŘADĚ JE MOŽNO PLATIT TAKÉ PLATEBNÍ KARTOU.


Poplatky za ukládání odpadu ve sběrném dvoře - viz https://www.tvarozna.cz/default/text/view?id=22125

(Sběrné středisko slouží pouze pro potřeby občanů Tvarožné, kteří mají uhrazen poplatek za komunální odpad.)


Poplatky týkající se evidence obyvatel - viz https://www.tvarozna.cz/evidence-obyvatel.

Poplatky týkající se užívání veřejného prostranství - viz https://www.tvarozna.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni-obce

Informujeme, že od 1. 1. 2024 je zrušen poplatek za registraci v místní knihovně, knihy je možno půjčovat zdarma.