Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Termín:

pátek 8.10.2021 od 14 do 22 hodin, sobota 9.10.2021 od 8 do 14 hodin

 

Volební místnost:

OÚ Tvarožná, 1. patro - obřadní síň. 

Upozorňujeme, že pro starší občany a občany s pohybovým omezením je nabízena možnost volit do přenosné volební schránky. Tuto skutečnost je však nutné nahlásit nejpozději do 8.10.2021 do 22:00 hodin na OÚ Tvarožná. Členové volební komise s přenosnou volební schránkou budou k dispozici v sobotu 9.10.2021 od 10 do 12 hodin.

 

Kdo může volit

Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9.10.2021) dosáhne věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na OÚ Tvarožná ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky - platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (tzn. občan Tvarožné může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo v zahraničí).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu - 6.10.2021 do 16:00 hodin - tzn., že občané Tvarožné žádají osobně na OÚ Tvarožná, Tvarožná 40, pí Pajerová, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021) předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný  do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

 

Zvláštní způsob hlasování

Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon putuje k podpisu prezidentu republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů.
POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) .