Odstranění a ořez dřevin _ Upozornění vlastníkům

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN)                                                                         Ochranné pásmo                                   Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV                               7 m od krajního vodiče                           maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně            12 m od krajního vodiče                         maximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně                               1 m od krajního kabelu                           nesmí být žádný porost


Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí                                                                 Bezpečná vzdálenost pro práci                       Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)                                1 m od vedení                                                    alespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)                                      2 m od vedení                                                    alespoň 3,5 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)                       3 m od vedení                                                    alespoň 4,5 m


V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.