Informace pro voliče - II. kolo volba prezidenta ČR

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Nahlášení je možné na tel. č. 544 226 101 do pátku 27.1.2023 do 22 hodin.

 

Informace pro voliče jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR Informace pro voliče.

Voličem je občan ČR, který nejpozději  ve druhém kole 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, za podmínky, že nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.