Místní poplatky v roce 2024

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, z čehož vyplynula pro obce povinnost své dosavadní vyhlášky zrevidovat a aktualizovat v souladu
s platnou legislativou a metodikou Ministerstva vnitra. Zastupitelstvo obce Tvarožná v závěru roku 2023 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2023 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2023 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

• Sazba poplatku za komunální odpad: 600 Kč (Obecně závazná vyhláška č. 1/2023)
• Sazba poplatku za psa: 200 Kč (Obecně závazná vyhláška č. 2/2023)

Úlevy a osvobození od poplatku za komunální odpad:
• osoba ve věku od 5 do 15 let – sleva 100 Kč (od r. 2018 do r. 2009)
• osoba ve věku nad 70 let – sleva 100 Kč (od r. 1953)
• osoba mladší 5 let – osvobozena od poplatku (do r. 2019)
• od poplatku je také osvobozena osoba, které se v daném kalendářním roce zdržuje mimo svoje místo přihlášení z pracovních, studijních, zdravotních nebo jiných důvodů
• rozhodné období pro zařazení do věkové kategorie je 1. leden daného roku.

Poplatky je možno uhradit:
• v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách na pokladně Obecního úřadu
• převodem na účet obce Tvarožná č. 6322641/0100, variabilní symbol: číslo popisné

Upozorňujeme dále na změnu ve výši správních poplatků týkajících se užívání matriky, legalizace, veřejného prostranství apod.

Výše poplatků bude oznámena ve Tvaroženském zpravodaji č. 1/2024 a stránkách obce.

Doporučujeme, abyste se o výši všech poplatků informovali předem na Obecním úřadě.