Splatnost poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad - 31.5.2024.

Poplatky je možno uhradit:
• v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu
• převodem na účet obce Tvarožná č. 6322641/0100, variabilní symbol: číslo popisné