Upozornění

S ohledem na aktuální vývoj počasí a riziko opakovaných vydatných dešťových srážek žádáme zejména vlastníky nemovitostí v blízkosti toku potoka, aby věnovali zvýšenou pozornost stavu koryta potoka u své nemovitosti a případně neprodleně odstranili jimi uložený materiál nebo předměty, které mohou negativně ovlivnit průtočnou kapacitu. Upozorňujeme, že v toku potoka ani v jeho blízkosti nesmí být uložen odplavitelný materiál, který může způsobit další škody, ucpání mostních profilů apod. Jedná se např. o stavební či jiný nepotřebný materiál, dřevo, zbytky zeleně apod. K odkládání tohoto odpadu je k dispozici sběrný dvůr. Stejně tak nelze na toku potoka nevhodným způsobem umísťovat objekty omezující průtočný profil (lávky, mostky, stavby, zařízení apod). Tyto objekty mohou zvyšovat povodňové riziko - odplavení nebo ucpání průtočného profilu s následkem vzdutí a rozlivu do okolí. Děkujeme za pochopení.