Úřední deska

Lex Ukrajina II - správní poplatky na úseku matrik

Typ dokumentu
Ministerstvo vnitra ČR
Číslo jednací
MV-2222-8/VS-2022
Datum vyvěšení
15. 6. 2022
Datum sejmutí
1. 4. 2023

 

Dne 28. května 2022 nabyl účinnosti zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále též „Lex Ukrajina II“).

Ustanovení § 4 Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.
Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od 24. února 2022 do 31. března 2023.
 

Zároveň se příslušné orgány veřejné moci tímto zákonem zmocňují k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného v období ode dne 24. února 2022 do 27. května 2022. V takovém případě příslušný správní úřad vrátí správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona o správních poplatcích se použijí obdobně.