Volby do zastupitelstev obcí - obecné informace

Datum zahájení
23.9.2022
Datum ukončení
24.9.2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.

Voličský průkaz pro tento typ voleb nelze vyřídit.

Doba a místo konání voleb v obci Tvarožná: 

pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

Obecní úřad Tvarožná, Tvarožná čp. 40, 664 05 Tvarožná

Voličem je

- státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt

- občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Na základě § 28 zákona č.491/2001 Sb. vede obecní úřad pro účely voleb do zastupitelstev obcí dodatek stálého seznamu voličů. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů na jeho vlastní žádost a to nejpozději do 21.9.2022 do 16 hodin.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

- platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky,
- jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

Z důvodu zajištění organizace přenosné schránky prosíme občany, aby tak učinili nejpozději do 23.9.2022 do 22 hodin.

Připojené dokumenty