Tvarožná v létech 1989–1998

Změny, které v tomto desetiletí ve Tvarožné nastaly souvisejí se změnami v celé Československé, později České společnosti nastartované tzv. „Sametovou revolucí“ z listopadu 1989.
Nutno však konstatovat, že již v závěrečných létech osmdesátých bylo vedení obce představované zastupitelstvem a radou MNV relativně osvícené. V čele obce stál předseda MNV Vladimír Toman – člen KSČ. Vedoucí úlohu i ve Tvarožné hrála v rámci tzv. Národní fronty místní ZO KSČ.
Od roku 1968 působila v obci i ČSL – Československá strana lidová a dalšími členy NF byly zájmové organizace: SVAZARM, Svaz požární ochrany, TJ Sokol, Svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů domácího zvířectva, Myslivecké sdružení a konečně SSM – Socialistický svaz mládeže a Svaz žen.
Lze konstatovat, že ve Tvarožné již poměrně dlouho před listopadem 1989 byl zřejmý jistý druh tolerance, což jistě přispělo k mnoha tehdejším aktivitám.

 • Byl za značných finančních nákladů rekonstruován kostel sv. Mikuláše včetně vzácných interierů.
 • Došlo k reorganizaci ZDŠ Tvarožná, která zanikla a vyšší ročníky začaly docházet do ZDŠ Pozořice.
 • K motorestu Rohlenka bylo vybudováno veřejné osvětlení.
 • ZO Svazarmu vybudovala motoristické středisko v bývalém areálu STS s klubovnou, dílnami, mycí rampou i sociálním zařízením.
 • Konečně i díky toleranci vedoucích představitelů obce mohly od roku 1980 každoročně probíhat vzpomínkové akce na Bitvu tří císařů pod Santonem.
 • Rok 1988 byl rokem 700. výročí od první písemné zmínky o Tvarožné (1288). Oslavy byly na tu dobu mimořádně zdařilé a vyvrcholily vydáním první publikace o Tvarožné.

Změny ve vedení obce nastaly až v roce 1990. Po několika shromážděních občanů na Kulturním domě Kosmák bylo i ve Tvarožné založeno OF (Občanské fórum). Jeho mluvčími byli zvoleni: Doc. Vladimír Drápal, František Liškutín, Václav Mucha, František Brzobohatý, Ing,. František Gale, Alena Tupá a Ing. Eva Trněná.
Poslanci MNV v čele s předsedou MNV – Vladimírem Tomanem na jaře roku 1990 odstoupili a vedení obce se ujal reformovaný MNV v čele s Věrou Maxiánovou, která měla s obecní agendou největší zkušenosti. Cílem tohoto vedení bylo dovést obec Tvarožnou k prvním řádným – demokratickým volbám.
V podzimních volbách , konaných dne 29.11.1990, vyhráli ve Tvarožné Nezávislí kandidáti. Druhá byla KDU-ČSL a KSČ měla 2 kandidáty.
Zastupitelstvo tvořilo 15 zastupitelů.
Ing. František Gale, Jan Galle, František Kopecký - starosta, Emilie Kousalová zástupce starosty, František Liškutín , Jiří Staněk, Věra Maxiánová, Ing.Jan Kříž, Vladimír Dobšák, Jiří Bajer, Jarmila Hlavatá, Ing.Jiří Havel, Alojz Troják, Ing. Jaroslav Res a Jan Řičánek.
Rada pracovala ve složení: František Kopecký – starosta, Emilie Kousalová – zástupkyně starosty, Vladimír Dobšák – předseda finanční komise, Ing. František Gale – předseda kulturní komise a Věra Maxiánová – člen rady. Účetnictví zajišťovala Marie Posádková.
Aktivity v celém zmiňovaném období byly zaměřeny především na zvelebení obce a zviditelnění obce v celostátním i mezinárodním měřítku.

 • Vzpomínkové akce na Santonu přerostly v tradici rekonstrukcí Bitvy 3. císařů pod Santonem.
 • Byl rozšířen a zveleben hřbitov, včetně vybudování nové brány na hřbitov.
 • Vybudován vodovod z prameniště na Říčkách.
 • Rekonstruován Obecní úřad a řada dalších akcí přesahujících hranice Tvarožné.
 • Navázány družební vztahy s vídeňskou městskou částí Floridsdorf.
 • Za všechny lze vzpomenout aktivní účast zástupců obce v přípravě vyhlášení památkově chráněné zóny Slavkovského bojiště.

Další volební období již zahrnuje léta 1994–1998. Volby dopadly dle očekávání. Opět vyhráli Nezávislí a KDU-ČSL byla na druhém místě. ZO KSČ do zastupitelstva delegovala Jana Urbánka ml. a Jarmilu Hlavatou.
Za Nezávislé byli zvoleni: František Kopecký, Ing. Jiří Havel, Ing. František Gale, Ing. Vladimír Dobšák, Věra Maxiánová, Jana Galová, Ing. Amálie Hejduková, Ing. Jiří Vlček.
Za KDU-ČSL pak: Ing. Petr Buchta, Ing. Pavel Galle, Ing. Eva Trněná, Ing. Jan Kříž,
MUDr. Pavel Daněk. Starostou byl opět zvolen František Kopecký.
Ve druhém volební období polistopadového vývoje Tvarožné se dostavila i uznání za koncepční rozvoj obce.
Tvarožná se stala „Vesnicí roku 1996 v Programu obnovy venkova“ na Jižní Moravě spolu s obcí Vratěnín na Znojemsku. Vratěnín se stal obcí roku v celostátním měřítku. Stejný úspěch byl dosažen i v roce 1997, kdy se Tvarožná opět stala vesnicí roku za jižní Moravu a druhou obcí v ČR, tentokrát za jihočeskou vesnicí Sv. Jan nad Malší.
Jistě k těmto úspěchům přispěly budovatelské aktivity (revitalizace potoka včetně vybudování rybníků před i za vesnicí, rekonstrukce věže kostela, rozšíření vodovodní sítě i vybudování pamětní síně na Obecním úřadě s dioramatem Bitvy tří císařů, opravy a vybudování nových památníků v obci). Rovněž kulturní aktivity (např. vznik tradice koncertů dechovek k výročí Juliuse Antoše), rozvoj podmínek pro turistický ruch i publikační činnost zviditelnily Tvarožnou v rámci ČR i v zahraničí.
Obec vydala v roce 1998 druhou publikaci „Tvarožná-Santon a bitva tří císařů“, datovanou k 710. výročí první písemné zmínky o Tvarožné.
Vedle uznání však zaznívaly i kritické hlasy, které začaly otravovat život obětavým funkcionářům obecní samosprávy, zvláště díky neobjektivnostem v nich obsažených. I proto se po volbách 13.–14. listopadu 1998 vyměnily dvě třetiny Zastupitelstva obce a do pětičlenné Rady obce byli zvoleni čtyři noví funkcionáři. 9 členů Zastupitelstva bylo zvoleno za nezávislé, 5 za KDU-ČSL a 1 za KSČM.
Starostou byl potřetí zvolen František Kopecký. S ním v Radě obce působili místostarosta Ing. Jiří Havel, předseda finanční komise Ing.Jiří Kozák, předseda stavební komise Ing. Vilém Šimek a předseda zemědělské komise Rudolf Kaláb.
V Zastupitelstvu dále pracovali Ing. Pavel Galle, Ing. Miroslav Duda CSc., Jiří Daněk, Pavel Šťastný, Ing.Jan Přikryl, Marie Bajerová, Ing.Petr Hradečný, Ing. Amálie Hejduková, Jan Spáčil a Jan Urbánek.

František Gale, kronikář