Nařízení č. 1/2013 obce Tvarožná

Tržní řád

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 5. června 2013 usnesením č. 15 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v jeho platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, toto nařízení obce:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona1.

Článek 2
Vymezení pojmů

 1. Na území obce Tvarožná je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu prodejce či poskytovatele služby umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném a uvedeném v tomto nařízení a jeho příloze č. 1, nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou zakázány. Místy vymezenými a uvedenými v příloze č. 1 jsou prodejní místa na tržních místech.
 2. Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona2 na tržních místech, na kterých se prodává zboží nebo poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.
 3. Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem ulice apod.) umožňující prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona3 , na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení:
  • celoročně na jednom nebo více prodejních místech;
  • příležitostně na více prodejních místech při konání kulturních a sportovních akcí.
 4. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

__________________________________________
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění


Článek 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

 1. Prodejní místo bude přiděleno:
  1. osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji;
  2. osobám podnikajícím na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji;
  3. fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody;
  4. osobám provozujícím zemědělskou výrobu;
  5. případně jiným osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej.
 2. Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny v obci a mimo prodejní a tržní místa jsou zakázány.

Článek 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

 1. Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m².
 2. Vybavení tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
 3. Na tržních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.
 4. Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:
  1. při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy4,
  2. zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodej elektrospotřebičů a elektronického zboží),
  3. při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě a lžíci na boty,
  4. při prodeji oděvů a brýlí zajistit alespoň zrcadlo,
  5. zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.
 5. Jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem z nákupního prostoru viditelně označeno alespoň:
  1. obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby – prodejce,
  2. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
  3. údajem o sídle nebo místě podnikání provozovatele; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,
  4. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě.

__________________________
4) Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ,v platném znění

Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění řádného provozu tržních míst

 1. Při prodeji na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:
  1. zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se zvláštními předpisy,
  2. zajišťovat zejména v zimním období schůdnost prodejních míst, a to v souladu se zvláštními předpisy,
  3. udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze jednotlivá prodejní místa,
  4. parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,
  5. ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.
  6. s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy.
 2. Provozovatel tržních míst je povinen:
  1. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
  2. vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,
  3. vyvěsit tržní řád.
 3. Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají nedotčeny.

Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb

Není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno pro jednotlivá tržní místa jinak, platí, že doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 8,00 hod do 19,00 hod.

Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Na celém území obce Tvarožná je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka služeb.
 2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
 3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Článek 8
Sankce

Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů5.

_____________________________
5) Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Tvarožná, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.
 2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 3. Plnění tohoto nařízení se nevztahuje na prodej při akcích organizovaných obcí a místními organizacemi ( SDH, TJ Sokol, Skauti …....)
 4. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

........................................................................
Pavel Šťastný - místostarosta

........................................................................
Ing. Petr Buchta –starosta

 


Vyvěšeno: 12. 6. 2013

Sejmuto:
 

Příloha č. 1
k Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád

Tržní místa v k.ú. Tvarožná – mapa prodejních míst

Název parcela č. počet prodejních míst
1. Náves – před Obecním úřadem 701 1
2. Náves - proti Obecnímu úřadu 684 1
3. Náves – za mostem 688/1 1